خزانا نگنجد مهر زمين در مهر توچو نگنجيدن زوزه ی برگها زتيغ باد در هق هق گريه های غريبانه ا ت.

/ 1 نظر / 6 بازدید
Peyman

گريه خوبه ولی فقط وقتی که يه درخت هق هق کنه