فقط يک لحظه بود فقط يک لحظه واز دريچه اين لحظه آفتاب نامت بر من طلوع کرد

ومن انگار در پس ديوار قرنی از آن لحظه ام

روزی خواهد آمد که باز از ان دريچه به ان لحظه خواهيم خنديدومشک پر از آرزوهايمان را خواهيم دريد

/ 1 نظر / 10 بازدید
lonely /\/\ohsen

مشک پر از آرزوها را خواهيم دريد . عجب نگاهی !