شاهدانی گشته ايم بر گذرگاه سترگ زمان در عبور تکراری تيمار خاک ونهيب فريادی در دلهای آشفته که چه زود فرداها امروز ميشوند و تر سان از امروز شدن فردايی که چرا چرا پرسند و جوابی مهيا نبا شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید