خوشا به حال گياهان که عشقشان تروپيسم است .گرايش به خاک گرايش به آب گرايش به نور.و اين شبح های پنهان در هاله های سبز را با خداوندگار پاکی رابطه ای است .سکوت حنجره شان گواه اين مدعاست

ای شبه پنهان در هاله ی سبز نور چشمانم روزی تو را هضم خواهد کرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید