توکه امدی غم ازپيشم برفت     بديد که ديگر نه در خويشم برفت

مرا در نگاه سبز تو نگريست      بديد که از سبزی هم بيشم برفت

من ماندم و تو ويک دل پرستاره     ان دلی که با تو هيچ غمی نداره

بمان که دلم فقط تورا خواهد       بمان که دلم را جز اين نيست چاره

/ 0 نظر / 8 بازدید