اي ستاره هاستاره هامگر شما هم آگهيد از دورويی وجفای ساکنان خا ک

که اینگونه نهان شديدبه قلب آسمان پاک

/ 0 نظر / 6 بازدید