طبيعت اگرغمنامه ی تبعيض گل ها را می دانست هيچ گا میل به تغييرحتی  برای بقا نمی کرد

/ 0 نظر / 5 بازدید