خوشا به حال گياهان که عشقشان تروپيسم است.گرايش به خاک گرايش به آب گرايش به نور واين شبح های پنهان در هاله های سبز را با خداوندگار پاکی رابطه ای است .سکوت حنجره شان گواه اين مدعاست.

ای شبح پنهان درهاله ی سبز نور چشمانم روزی تو را هضم خواهدکرد

/ 0 نظر / 6 بازدید