روزی کودک تنهای باغ صدايم ميزد .امروز گم شده است ان کودک در باد .

/ 1 نظر / 6 بازدید
lonely /\/\ohsen

شايد تکرار قضيه باد کا را با خود خواهد برد باشه !!!