خزانا چنان همیشه بی خبر امدی و رفتی.دلم همیشه برایت تنگ است.

شاهدانی گشتیم بر گذر گاه سترگ زمان .در عبور تکراری تیمار خاک و   نهیب فریادی در دل های آشفته ُکه چه زود فرداها امروز می شوند و اینک خزانی دیگر با بزرگ ترین هجایش در لمس بلندای شبی تا اسمان .(شب یلدا)بار دگر امد ورفت

خزانا نگنجد مهر زمین در مهر تو چو نگنجیدن زوزه ی برگها ز تیغ باد در هق هق گریه های غروبا نه ات. پیر  باد قصه ی تعظیم تو بر خاک را به اندیشه ی صبح سپرد و نسیم از خم ابروی تودانست که پیغام شاگردی دریا را به ذهن مرغان اساطیر باید سپرد.

که تواند حرف زند بر حرف خدا ؟که تواند؟اسکوت حنجره تو گواه این ادعاست انگاه که رقص عریانی درختانت همراه با اهنگ نا موزون پرسیاهان حریر تنت حیات را در انتهای ثانیه ها به دار میکشند

 ولی زیبای من .من چنان همیشه  منتظرت خواهم ماند.

زیبا

/ 1 نظر / 10 بازدید
ايرانی

http://www.fireonquran.com یک هموطن شجاع ایرانی به روشهای حاکمین ظالم جمهوری اسلامی بشدیدترین شکل ممکن اعتراض کرده، او تصمیم گرفته که قرآن را به آتش بزنه و می نویسه تا زمانیکه حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران: 1. متعهد به قوانین اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نباشد 2. اعدام ها را متوقف ننماید 3. دانشجویان و مخالفان سیاسی را از زندان آزاد نکند 4. عدالت و انصاف را به سیستم قضایی کشور و جامعه بازنگرداند من اعتقاد دارم، نافرمانی دینی راه حل ما برای نجات کشور از دست طبقه ملای اسلامی حاکم می باشد. آنها در حالی اسلام را دین صلح و آزادی معرفی می نمایند در حالیکه در واقع با این تعریف ریاکارانه بر مردم جفا می کنند. بنابراین تا زمانیکه این ریاکاری در ایران در جریان است، این آتش بر قرآن خواهد بود. پیشنهاد من این است که هر کسی در هر شهر و خیابانی قرآن ها را به آتش بکشند و در شهر رها کنند تا پیغام این مبارزه برای آزادی از حکومت دیکتاتوری اسلامی موجود، به همگان برسد.