گر بديسان زیست بايد پاک من چه ناپاکم اگر ننشانم از ايمان خود چون کوه یادگاری  جاودانه برتراز بی بقای خاک.

/ 2 نظر / 7 بازدید
Peyman

وقتی تو نوشته هات از خاک استفاده ميکنی چه احساسی بهت دست ميده؟بزرگی؟يا حس بازگشت؟