دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت   يک موی ندانست ولی موی شکافت

اندر دل من هزار خورشيد بتافت     آخر به کمال ذره ای راه نيافت

/ 0 نظر / 6 بازدید