من از گم شدن صدا ی صداقت در بيا ن باد می ترسم واز ازدحا م کوچه های شب در امتداد باد

/ 1 نظر / 6 بازدید
Peyman

و من از شب ميترسم نه به خاطره تاريکی بلکه از نور بلکه از سوسوی ستاره ها. ببخش اگه مزاحم خلوت و تنهاييت شدم.